Vnitrni diagnostika – obrazy

end-logo
Sdílejte:

Texty k obrazům


 1. Zjednodušený postupový diagram vnitřní diagnostiky různých stupňů.

  .

 2. V ČR nejrozšířenější značkový tester VAG 1552 pro vozy koncernu Volkswagen (modernizovaný typ).
  1. displej
  2. zásuvka pro připojení kabelu k diagnostické zásuvce vozidla
  3. kryt programové karty a rozhraní RS 422 pro připojení k počítači
  4. a
   připojovací kabely VAG 1551/3 pro diagnostickou zásuvku CARB
   b
   připojovací kabel VAG 1551/1 pro 2-pólové diagnostické zásuvky
  5. klávesnice s tlačítky
   0 až 9
   zadávání číselných hodnot a volbu v menu
   C
   mazání vstupů a návrat k předchozí položce nebo pro přerušení chodu programu
   Q
   potvrzení volby nebo zadaných hodnot
   ->
   pokračování v programu
   ^ v
   čtení v bloku naměřených hodnot, uvedení do základního nastavení a změna hodnot přizpůsobení
   HELP
   vyvolání pokynů nápovědy

  Programová karta je výměnná a tím je umožněno doplňování pro nové typy vozidel i volba jazyku pro zobrazování informací na displeji.

  .

 3. Provedení a schema zapojení kabelu VAG 1551/1 a diagnostické zásuvky na vozidle pro rychlý přenos kódu. Konektor C (modrý) je použit pro „blikací“ kód.

  .

 4. Provedení a schema zapojení kabelu VAG 1551/3 a diagnostické zásuvky na vozidle, oboje v provedení CARB, tj. podle protokolu ISO 9141.

  .

 5. . Vtipným příkladem „neznačkové“ čtečky je přístroj Datacheck, který se občas objeví i na trhu v ČR. V několika variantách, bez výměnné programové karty je určen pro vozidla jedné značky, např. typ 400 pro vozy koncernu Volkswagen. Umí sice jen „číst“ v paměti závad a provést její vymazání, ale jeho obsluha je jednoduchá a komunikace s obsluhujícím je nezávislá na jazyku.
  Po připojení přístroje k napájení s vypnutým zapalováním se stiskne tlačítko v. Na displeji se má objevit PS, což je instrukce k výběru programu. Dalším krokem po následném zapnutí zapalování je stisknutí tlačítka *. Pro VAG se na displeji objeví na několik sekund A9 a poté se zobrazí 1, což je adresa elektroniky motoru. Pomocí tlačítek ^ nebo v je možno vybrat další z elektronických soustav na vozidle. Čtečka má možnost až 14-ti.
  Pak následuje stisk tlačítka * a po něm probíhá čtení. EE na displeji znamená, že není žádná závada. Zobrazení chybového šestimístného dódu je na dvoumístném displeji zobrazováno postupně třemi dvojicemi čísel. Desetinná čárka identifikuje, která z dvojic je zobrazována. Např. kód 123456 bude zobrazen jako 1.2 34. 5.6.. Vzhledem k velkému počtu kódů pro všechny možné soustavy je k rozlišení použito hexadecimálních čísel, což umožňuje vyjádřit v prvních čtyřech znacích přes 650 různých kódů použitých ve všech soustavách. Poslední dvojice je desítková a uvádí druh závady. Takový způsob odstraňuje nutvost převodu kódu do textové formy a k přístroji je dodána tabulka závad v požadované řeči. Kódy je možno vyvolat z paměti tlačítky ^ pro následující nebo v pro předchozí. Kódy se vymažou tlačítkem #, po jehož stisku se na displeji krátce zobrazí –.
 6. . Rozšířeným typem univerzální čtečky je přístroj KTS 300 fy Bosch. I přes jednoduchou obsluhu splňuje požadavky protokolu ISO 9141-2 (EOBD), zpracovává rychlý i pomalý přenos informací o závadách, je vybaven nápovědou a rozhraním pro spojení s počítačem. Univerzálnost je dosahována vyměnitelnými programovými moduly s pamětmi typu EPROM nebo RAM a také kabeláží pro připojení k různým vozidlům, včetně univerzální. Ta je zakončená na straně připojení k diagnostické zásuvce vozidla banánky různé barvy, které symbolizují napájení a diagnostická vedení. Podle barvy se pak připojí k příslušným vývodům na diagnostické zásuvce vozidla.
  Ovládá se tlačítky podle instrukcí zobrazovaných na displeji: Položky obslužného menu se volí tlačítky 1 až 3, je-li počet položek větší, posouvá se další trojice tlačítkem >. Návrat do výchozího stavu tlačítkem N, nápověda H.
 7. Výměnný programový modul s pamětí EPROM obsahuje testy elektronických soustav pro různá vozidla, nebo pro různé systémy (ABS/ASR atd.).

  .

 8. Testovací programy na disketě se nahrávají do modulu s pamětí RAM přes propojovací vedení pomocí programu Down-Load do testeru KTS 300. Modul zůstává tentýž, mění se pouze jeho obsah nahráním z diskety v počítači, se kterým je tester propojen.

  .

 9. . Diagnostický tester PDL 1000 fy SUN je koncipován především pro vozidla japonské a korejské výroby, takže jeho program vychází z postupu při vyhledávání místa a příčiny závady „vyčtené“ z paměti závad vnitřní diagnostiky vozidla, z metod známých z manuálů japonských vozidel. Tento systém „rychlého odstraňování“ závad pracuje ve vidu „on-line help“ a poskytuje informace k mnoha kódům závad, ale i ke stížnostem na jízdní vlastnosti vozidel obsažených v základní kazetě testeru. Do testeru mohou být vloženy dvě výměnné kazety současně. Kromě základní ke „čtení“ kódů závad druhá, pro jejich odstraňování. V hlavním menu se nejprve vyhledá položka KÓDŮ A DAT, aby bylo možno určit příznaky a projevy problému, pak se zvolí ODSTRANĚNÍ ZÁVADY a vybere se tip, který nejlépe odpovídá. Pokyny začínají nejpravděpodobnější příčinou, nebo těmi testy, které mají být provedeny první. Pokyny představují obvyklé příčiny, ale nejdůležitější jsou na prvních místech. Pokud kazeta pro odstraňování závad pokyny pro identifikované vozidlo neobsahuje, v hlavním menu se položka ODSTRANĚNÍ ZÁVADY nezobrazí.
  V položce FUNKČNÍ TESTY hlavního menu je spojeno testování aktuátorů i ověření snímačů a funkce spínačů, dále tam bývá kontrola diagnostického programu řídící jednotky, zapalování a test výkonu válců při vstřikování paliva. Rozsah této položky nabídky závisí na identifikovaném vozidle.
  Pro případ, že jsou podmínky pro testování odlišné, je v hlavním menu položka UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ, která umožní změnit provoz testeru podle potřeby.
  Tester může zaznamenat provozní data z kterékoliv soustavy zahrnuté ve vidu KÓDŮ A DAT a všechny zobrazit na displeji formou snímku, který může být i případně vytisknut přes připojený počítač.
  Čtyři LED diody (1 až 4) pod displejem jsou programovány pro kontrolu uzavření smyčky lambda sondy (1), složení směsi (2), nebo (3) a (4) mohou být naprogramovány podle potřeby při UŽIVATELSKÉM NASTAVENÍ.
 10. Tester AT 520 fy ATAL je základní verzí, která kromě vnitřní (seriové) diagnostiky elektronických soustav vozidel umožňuje i měření napětí v rozsazích 0.5 až 30 V a měření odporů od 0 do 50 kOhm. Přístroj je koncipován pro rozšíření dalšími funkcemi jako osciloskop, motortester pro zážehové i vznětové motory, paralelní měření při zapojení mezi kabeláž vozidla a řídící jednotku a další.
  Ovládání funkcí přístroje a kroků programu testování je prostřednictvím tlačítek. Číslicová slouží k případnému zadání číslicových údajů do přístroje, pokud je to ve zvolené funkci potřebné, nebo pro urychlení výběru požadované funkce místo ovládacích tlačítek zadáním číselného kódu, který jí odpovídá, tj. její adrese v menu.
  Ovládací tlačítka umožňují posouvat kurzor po displeji o jednu pozici ve směru, který je na nich udán šipkou. Levé umožňuje návrat na začátek menu, střední tlačítko potvrzuje výběr žádané funkce nebo konec zadávání číselného údaje.
  Funkční tlačítka pod displejem mají funkci různou, podle režimu v jakém se tester nachází. Aktuální funkce tlačítka je dána znakem a nápisem zobrazujícím se v dolní části displeje nad tímto tlačítkem.
  Paměťová karta obsahuje programové vybavení pro zamýšlenou funkci testeru. Záměnou za jinou lze jednoduše funkce měnit, tj. např. přejít ze čtečky blikacího kódu na multimetr, nebo osciloskop apod. Karta se zasouvá do držáku přístroje vpravo nad číslicovými tlačítky. Při ukončení měření se karta nemusí vyjímat, až při případné změně režimu se zamění za jinou.
  Na zadní straně přístroje jsou pojistky a konektory pro napájení a sériovou komunikaci, dále pro měření napětí a odporu a pro připojení vnějších modulů používaných při paralelním měření, funkci motortesteru a další. Pro pracovníky hovořící česky je výhodou komunikace s přístrojem vedená v českém jazyce.

  .

 11. Uspořádání dílů testeru AT 520 ve funkci pro vnitřní diagnostiku (u testeru je nazývána sériovou). K diagnostické zásuvce 1 na vozidle se připojí buď adaptér s odpovídající zástrčkou, nebo univerzální kabel s vedením K a L. V prvém případě může být přístroj napájen přes diagnostickou zásuvku vozidla, v druhém přímo z baterie přes kabel (černá 2 k vývodu -, rudá 3 k vývodu +), případně přes kabel se zástrčkou od zásuvky pro zapalovač.
  Jestliže je použito pro přenos dódů závad optické čtečky, je tato upevňována k signálce závad na přístrojové desce a její konektor se připojí ke kabeláži pro připojení vnitřní diagnostiky. Napájení je pak k přístroji přiváděno přes konektor optické čtečky a jeho vývody s banánky pro některý z přístrojů k vozidlové baterii.

  .

 12. Přístroj obdobné třídy jako AT 520 je diagnostický tester Grundig ASD 2000, který je rovněž v ČR na trhu. Kromě čtení v paměti závad elektronických soustav a vymazání jejich kódů (pro oba stupně diagnostiky) umožňuje provádění řady dalších měření, zejména na příslušenství motoru, např. předstih, úhel sepnutí u zapalování, začátek vstřikování u vznětových motorů, měření na obvodech lambda sond, měření teploty, napětí, otáček, testy snímačů, nastavení volnoběhu aj. Jistou nevýhodou proti AT 520 je displejové zobrazení s 2×40 znaky, tedy bez funkce osciloskopu a tím bez možnosti osciloskopických měření, která jsou v řadě soustav velmi účinná, zejména při měření ve vn obvodech zapalování. Na displeji ale může být zobrazován signál lambda sondy a podle něj posuzována její funkce. Přístroj rovněž imituje její signál a umožní tak kontrolu celé této smyčky.
  Přístroj se ovládá dvaceti tlačítky, na kterých jsou zakresleny symboly charakterizující jeho různé funkce. Již z toho je zřejmá jeho široká škála možností. K příslušenství patří řada doplňků pro různá měření. Tyto doplňky se připojují ke konektorům v dolní části čelní strany přístroje.

  .

 13. Ve vozidlech dřívější výroby se mnohdy komunikace mezi čtečkou a řídící jednotkou neuskutečňuje a pro „čtení“ v pamětí závad postačí pouze jeho inicializace přes vedení K nebo L (viz popis v 1. části). Toto není problém v případech, kdy je na vozidlech pouze jediná elektronicky řízená soustava (Škoda Favorit). Čtečka se k diagnostické zásuvce připojí přes univerzální kabel, jak bylo popsáno v předchozím. Je-li ale na vozidle soustav více, např. u vozu Opel Omega soustava Motronic, ABS a automatická převodovka (GS), je třeba přepínat inicializační vedení (L) k těm vývodům diagnostické zásuvky příslušející soustavě, která má být testována. Obdobně je tomu u vozu Mercedes W 124, kde je použito celé řady elektronicky řízených soustav, které ale nemusí být v jednotlivých modelech všechny použity. Na vozidlech je použito obousměrného diagnostického vedení, vnitřní diagnostika je s rychlým přenosem kódů, v některých případech dvoumístných, v jiných třímístných. Dvoumístné kódy je možno indikovat čítačem impulzů (na multimetru), třímístné jen čtečkou s příslušným programovým vybavením.
  Zkratky v tabulce:
  KE
  Jetronic KE
  DM
  řídící jednotka, diagnostická část
  EDS
  elektronika vznětových motorů
  LED
  svítivá dioda
  ASD
  uzávěrka diferenciálu
  4MATIC
  soustava zapínání předního náhonu
  AB
  airbag
  KLA
  klimatizace
  TAU
  automatika teploty
  EZL
  elektronické zapalování
  HFM
  vstřikování s měřičem s vyhřívaným filmem
  ADS
  řízení tlumičů
  RV
  střecha kabrioletu
  EDW
  alarm
  IFZ
  infra odemykání vozidla
  EAG
  automatická převodovka
  EFP
  pedál plynu
  LLR
  regulace volnoběhu
  MAS
  řídící jednotka motoru
  TPM
  tempomat.

  .

 14. . Diagnostická zásuvka vozů Renault 25 je opatřena propojovacími můstky, které při nasazeném víčku propojují její vývody 7, 8 a 9. K vývodu 8 je připojena signálka závad na přístrojové desce, k vývodu 7 výstup signalizace závad automatické převodovky, k vývodu 9 signalizace závad vstřikování.
  Při vzniku závady se kontrolka závad rozsvítí. Jestliže je vozidlo vybaveno ruční převodovkou, jde o závadu vstřikování. Je-li vybaveno automatickou, může jít i o závadu této soustavy. Jestliže signálka svítí i při odpojení konektoru její řídící jednotky, jde o poruchu v soustavě vstřikování. Jestliže naopak zhasne, je závada v soustavě převodovky. Závady uložené v paměti vstřikování zůstávají nesmazány i při vypnutí zapalování, avšak tak tomu není v případě převodovky. Při vypnutí zapalování se vymažou.
  Po odklopení víčka diagnostické zásuvky je možno připojit diagnostický tester k vývodu příslušejícímu soustavě se závadou. Na vývodu 2 zásuvky je připojena kostra vozidla. Při odklopeném víčku je možno spojením tohoto vývodu s vývodem 8 kontrolovat funkci signálky závad, která musí v takovém případě svítit. Na vývodu 6 je + baterie po zapnutí zapalování. U modelů Clio a Safrane jsou použity i vyvody 10 (vedení L) a 11 (vedení K).
 15. I u užitkových vozidel se používá vnitřní diagnostiky s obdobnými principy. Např. ABS+ASR fy Bosch používal „blikacího“ kódu se signálkou závad, která se při vzniku závady rozsvítila a pak pomocí tlačítka bylo inicializováno čtení v paměti jejím rozblikáním. Soustava přešla do nouzového režimu, ve kterém bylo řízeno brzdění v diagonále, při kterém byla ve funkci jen ta diagonála, v níž závada nebyla. Aby byl řidič informován, která z diagonál je ve funkci, k tomu slouží druhá signálka, která při stisknutí tlačítka rozblikávání první buď zhasne, nebo zůstane svítit. Dostává totiž signál od relé ventilů brzdného tlaku z diagonály „přední levé / zadní pravé“. Bude-li porucha tam signál chybí a signálka nesvítí. Bude-li naopak závada v diagonále „přední pravá / zadní levá“, signálka se rozsvítí.
  Blikací kód je tvořen třemi bloky. Podle počtu zábleskův 1. bloku se určuje uspořádání soustavy, zda je instalován pouze ABS, nebo ABS+ASR a to buď bez regulace výkonu motoru při prokluzování hnacích kol, nebo bez ní.
  V 2. bloku indikuje počet impulzů místo a příčinu závady v diagonále „levé přední / pravé zadní“. Ve 3. bloky pak v diagonále „pravé přední / levé zadní“. Nevyskytuje-li se závada, je impuls jeden. Větší počet znamená závadu.

  .

 16. . Moderní soustavy s rychlým přenosem informace je použito u poloautomatické převodovky EuroTronic fy Iveco. Na přístrojové desce v blízkosti volantu je displej, na kterém se zobrazují informace o různých stavech soustavy. Varovné informace jsou doprovázeny zvukovým signálem. Při vzniku závady se podle obrázku na displeji stanoví, zda může provoz vozidla pokračovat s omezeními, či zda musí být vozidlo zastaveno.
  Po pozvednutí kroužku zpětné rychlosti na řadící páce se zobrazí číselný kód. Pokud chce řidič chybu odhalit a případně opravit, nahlédne do uživatelské příručky, ve které jsou uvedeny závady odpovídající kódům a k nim pokyny jak dále postupovat.
  K soustavě je přidáván nouzový modul, který se připojuje k zásuvce umístěné v blíkosti řadící páky. Má čtyři polohy přepínače, neutrál, zpátečku, nízkou a vysokou rychlost. Řidič zvolí rychlost a postupuje podle informace v uživatelské příručce, aby dojel do nejbližšího servisu, i když s omezenou rychlostí.

Zpět


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: